FSC® darba pamatprasību deklarācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ATTĒLS R savās darbībās piemēro FSC® darba pamatprasības un ar šo paziņo:

 

Mēs neizmantojam bērnu darbu:

• Netiek pieņemtas pastāvīgā darbā personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem,
• Personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem, netiek nodarbinātas bīstamā vai smagā darbā, izņemot mācību nolūkā, ja tas ir saskaņā ar spēkā esošiem nacionālajiem tiesību aktiem un regulām,
• Personas vecumā no 13 līdz 15 gadiem tiek nodarbinātas vieglos darbos, ja šāda nodarbinātība netraucē viņu izglītošanos, nekaitē veselībai vai attīstībai - jo īpaši tad, ja bērni ir pakļauti obligātajiem izglītības likumiem, viņi strādā tikai normāla dienas darba laika ietvaros, no skolas stundām brīvajā laikā,
• Sabiedrība ATTĒLS R aizliedz sliktākos bērnu nodarbināšanas veidus.

 

Mēs nepieļaujam nekādu rīcību, kas saistīta piespiedu vai obligātu darbu, tostarp, bet ne tikai:

• fizisku un seksuālu vardarbību,
• parāda atstrādāšanu,
• algu ieturēšanu / ieskaitot darba spēka nodokļu samaksu un/vai depozīta samaksu, lai uzsāktu darbu,
• mobilitātes / pārvietošanās ierobežojumus,
• pases un personu apliecinošu dokumentu paturēšanu,
• draudus denuncēt iestādēm,
• darba attiecības ir brīvprātīgas un balstās uz savstarpēju vienošanos bez sodīšanas draudiem.


Mēs nodrošinām, ka nodarbinātībā un profesijas izvēlē nav diskriminācijas.


Mēs cienām apvienošanās brīvību un tiesības uz koplīgumu slēgšanu:

• Darbinieki pēc savas izvēles var veidot vai pievienoties arodbiedrībām,
• Sabiedrība ATTĒLS R respektē arodbiedrību tiesības brīvi sastādīt savas konstitūcijas un noteikumus,
• Sabiedrība ATTĒLS R ievēro darbinieku tiesības iesaistīties likumīgās darbībās, kas saistītas ar arodbiedrību veidošanu, pievienošanos tām vai palīdzības sniegšanu, vai arī tiesības atturēties no tādas rīcības; un nediskriminē vai nesoda darbiniekus par šo tiesību izmantošanu,
• Sabiedrība ATTĒLS R godprātīgi un ar vislabākajiem centieniem apspriedīsies ar likumīgi izveidotām arodbiedrībām un / vai to pienācīgi izraudzītiem pārstāvjiem, un / vai darbinieku pienācīgi izraudzītiem pārstāvjiem, lai panāktu koplīguma noslēgšanu,
• Ja koplīgumi pastāv, tie tiek īstenoti.

 

27.05.2024