Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Attēls R" (turpmāk tekstā saukta sabiedrība “Attēls R”) klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attēls R" (reģistrācijas numurs 40003326540, juridiskā adrese Mašīnu iela 11 (iepriekš Maskavas iela 454c), Rīga, LV-1063).

2. Sabiedrības “Attēls R” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: vdar@attelsr.lv . Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 22. punktu.

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas datu kategorijas norādītas šeit.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• fiziskajām personām – klientiem un citiem sabiedrības “Attēls R” preču pircējiem un pakalpojumu lietotājiem (tanī skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešām personām, kuras saistībā ar preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod sabiedrībai “Attēls R” jebkādu informāciju (tanī skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.); personām, kuras vēršas pie sabiedrības “Attēls R” ar jebkāda veida lūgumu vai prasījumu, iesniedz jebkāda veida dokumentu, sazinās ar sabiedrību “Attēls R” klātienē vai, izmantojot distances saziņas līdzekļus, tanī skaitā pastu vai e-pastu;

• sabiedrības “Attēls R” veikalu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, sabiedrības “Attēls R” rīkoto pasākumu apmeklētājiem, tanī skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

• sabiedrības “Attēls R” uzturēto interneta mājas lapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem un zvana veicējiem uz sabiedrības “Attēls R” kontaktu tālruņiem (turpmāk - Klienti).

5. Sabiedrība “Attēls R” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (sabiedrības “Attēls R” interneta mājas lapā, mobilajās lietotnēs, e-komercijas portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus sabiedrībai “Attēls R”.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

8. Sabiedrība “Attēls R” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

• pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai,

- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai,

- preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei),

- garantijas saistību izpildei,

- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai,

- pakalpojuma lietošanas, preču pārdošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai,

- klientu apkalpošanai,

- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei,

- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem,

- norēķinu administrēšanai,

- kredītspējas novērtēšanai, saistību izpildes uzraudzībai,

- parādu atgūšanai un piedziņai,

- mājas lapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

• biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei,

- plānošanai un uzskaitei,

- efektivitātes mērīšanai,

- datu kvalitātes nodrošināšanai,

- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai,

- atskaišu sagatavošanai,

- klientu aptauju veikšanai,

- riska vadības aktivitāšu ietvaros;

• informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;

• informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

• citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus sabiedrībai “Attēls R”.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

9. Sabiedrība “Attēls R” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu sabiedrībai “Attēls R” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

• saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;

• leģitīmās interesēs - lai realizētu no sabiedrības “Attēls R” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas sabiedrības “Attēls R” leģitīmās intereses;

• datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu sabiedrības “Attēls R” nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

10. Sabiedrības “Attēls R” leģitīmās intereses ir:

• veikt komercdarbību;

• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

• nodrošināt līguma saistību izpildi;

• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (tanī skaitā veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tanī skaitā, kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttālruni, interneta mājas lapās un e-komercijas portālā;

• analizēt sabiedrības “Attēls R” mājas lapu, interneta vietņu un mobilo lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

• administrēt Klienta kontu sabiedrības “Attēls R” mājas lapās, interneta vietnēs un mobilajās lietotnēs;

• veikt darbības Klientu noturēšanai;

• segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu un preču efektīvākai nodrošināšanai;

• izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

• reklamēt savas preces un pakalpojumus;

• nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, par preču un pakalpojumu pieprasījumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

• novērst krāpniecību;

• nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

• nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

• administrēt maksājumus;

• administrēt neveiktus maksājumus;

• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

• informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

11. Sabiedrība “Attēls R” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām sabiedrības “Attēls R” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

12. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai sabiedrības “Attēls R” un Klienta līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu, vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

13. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai sabiedrība “Attēls R” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pārvadājumu veikšanu, rēķinu, vēstuļu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, sabiedrības “Attēls R” sadarbības partneri apstrādā sabiedrības “Attēls R” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sabiedrības “Attēls R” sadarbības partneri ir uzskatāmi par sabiedrības “Attēls R” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un sabiedrībai “Attēls R” ir tiesības nodot sabiedrības “Attēls R” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai nepieciešamos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Sabiedrības “Attēls R” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar sabiedrības “Attēls R” prasībām un tiesību aktiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei sabiedrības “Attēls R” uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

15. Sabiedrība “Attēls R” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un sabiedrībai “Attēls R” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

16. Sabiedrība “Attēls R” neizpauž trešām personām Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju, kura iegūta pakalpojumu sniegšanas, preču piegādes un līguma darbības laikā, izņemot:

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, grāmatvedības kārtošanai);

• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos sabiedrības “Attēls R” leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs sabiedrības “Attēls R” leģitīmās intereses.

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

17. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, sabiedrības “Attēls R” personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

18. Šādos gadījumos sabiedrība “Attēls R” nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

19. Sabiedrība “Attēls R” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

• dati ir nepieciešami tam nolūkam, kādam tie ir saņemti;

• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sabiedrība “Attēls R” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

20. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota e-komercijas portālā attelsr.lv un sabiedrības “Attēls R” interneta vietnēs un lietotnēs, kuras Klients lieto sabiedrības “Attēls R” pakalpojumu saņemšanai un preču iegādei un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.

21. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt sabiedrībai “Attēls R” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt sabiedrībai “Attēls R” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tanī skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz sabiedrības “Attēls R” leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no sabiedrības “Attēls R” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

22. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

• rakstveidā klātienē sabiedrības “Attēls R” veikalos vai juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

• elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

23. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, sabiedrība “Attēls R” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. Sabiedrība “Attēls R” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

25. Sabiedrība “Attēls R” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

26. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.) var dot autorizējoties e-komercijas portālā attelsr.lv, sabiedrības “Attēls R” portālos un lietotnēs, zvanot uz sabiedrības “Attēls R” kontaktu tālruni vai klātienē sabiedrības “Attēls R” veikalos.

27. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, zvanot uz sabiedrības “Attēls R” kontakttālruni, sūtot e-pastu uz adresi vdar@attelsr.lv vai klātienē sabiedrības “Attēls R” veikalos, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, tiks pārtraukta trīs darba dienu laikā no atsaukuma izteikšanas brīža.

28. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

29. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

30. Sabiedrība “Attēls R” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

31. Saziņu par līgumsaistību izpildi sabiedrība “Attēls R” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, ziņas par pasūtījuma izpildi, informācija par rēķiniem u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

32. Saziņu par tādiem komerciāliem paziņojumiem, kuri nav saistīti ar sabiedrības “Attēls R” pakalpojumiem, precēm un citiem ar tiešu nolīgto saistību nodrošināšanu, (piemēram, klientu aptaujas) sabiedrība “Attēls R” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

33. Klients piekrišanu sabiedrības “Attēls R” un/vai tās sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot sabiedrības “Attēls R” pakalpojumu portālos/lietotnēs, sabiedrības “Attēls R” un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

34. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu vai preču piegādes līguma izbeigšanās).

Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

• nosūtot e-pastu uz adresi vdar@attelsr.lv;

• zvanot uz sabiedrības “Attēls R” kontakttālruni 67844873;

• klātienē sabiedrības “Attēls R” veikalos;

• izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

35. Sabiedrība “Attēls R” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

36. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka sabiedrība “Attēls R” var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

MĀJAS LAPU APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

37. Sabiedrības “Attēls R” mājas lapās un tiešsaistes pakalpojumos var tikt izmantotas sīkdatnes (jeb sīkfaili) (angļu cookies).  Sīkdatne ir vienkārša teksta datne, ko Klienta datorā vai mobilajā ierīcē saglabā tīmekļvietnes serveris. Šis serveris vēlāk varēs atgūt vai nolasīt šīs sīkdatnes saturu. Sīkdatnes pārvalda Klienta pārlūkprogramma. Ikviena sīkdatne ir unikāla un ietver anonīmu informāciju, piemēram, unikālu identifikatoru, vietnes nosaukumu, ciparus un burtus. Tā ļauj tīmekļvietnei iegaumēt Klienta pārlūkošanas preferences. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi pieejami šeit.

38. Dažas sīkdatnes tiek dzēstas līdz ar tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanu. Citas sīkdatnes saglabājas pēc tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanas, lai saglabātu un ņemtu vērā Klienta preferences, iestatījumus un uzlabotu lietošanas pieredzi.

39. Izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu rīkus, Klients var kontrolēt sīkdatņu apkopotos datus. Piemēram, Klients var izmantot vadīklas interneta pārlūkā, lai ierobežotu to, ka Klienta apmeklētās tīmekļa vietnes var izmantot sīkdatnes, un lai atsauktu savu piekrišanu, dzēšot vai bloķējot sīkdatnes.

40. Ja Klients izdzēš vai nobloķē sīkdatnes, pastāv iespējamība, ka var nedarboties kāda no tīmekļa vietnes piedāvātajām funkcijām vai pat būt liegta piekļuve pie atsevišķām tās sadaļām.

41. Dažādām pārlūkprogrammām ir atšķirīgi veidi, kā nobloķēt un dzēst sīkdatnes. Piemēram, informācija par sīkdatņu pārvaldību biežāk izmantotajās pārlūkprogrammās:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/lv-LV/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=lv_LV

42. Sabiedrības “Attēls R” mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko sabiedrība “Attēls R” nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

43. Sabiedrībai “Attēls R” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju sabiedrības “Attēls R” mājas lapā.

44. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.